Bj Notes


 
001 IRIX C Compiler 7.1, cc -DUNIX -O -n32 -mips4
002 gcc 2.7.2, gcc -DUNIX -O3 -mv8, 128MB RAM, 1MB external cache
003 SOYO 5BT5 motherboard, chipset 82430TX, 512KB pipelined burst SRAM
004 512KB L2 cache, 64MB RAM, Metrowerks C/C++, cc -O full
005 IRIX C Compiler 7.1, 512KB cache, 128MB RAM, cc -DUNIX -O -n32 -mips4
006 Intel motherboard VS440FX ATX, 32 MB RAM (60ns fast page),
007 Borland C++ v5, bcc32i -DBORLAND_C -O2IM -6, 32MB RAM, 512KB cache
008 xlc 1.2.1, cc -DUNIX -O3 -qarch=PPC -qtune=601 -qstrict -qinlglue -Q
009 Sun C V4.0, cc -DUNIX -fast -O4 -depend -xchip=ultra -xarch=v8plusa
010 HP92453-01 A.10.32.10 HP C Compiler,
011 gcc 2.7.2, gcc -DUNIX -O3, 64MB RAM
012 xlc 1.2.1, cc -DUNIX
013 gcc 2.7.2, gcc -DUNIX -O3, 64MB RAM
014 HP92453-01 A.10.32.10 HP C Compiler,
015 gcc 2.7.2, gcc -DUNIX -O3, 32MB RAM, 512KB external cache
016 gcc 2.7.2, gcc -DUNIX -O3, 16MB RAM, 256KB external cache